Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchodní společnosti TANEX Vladislav, a.s.

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují smluvní vztahy mezi smluvními stranami vznikající prostřednictvím elektronického obchodu provozovaného na internetových stránkách http://www.organicprodukty.cz/ (dále jen „elektronický obchod“), kdy na jedné straně vystupuje prodávající a provozovatel elektronického obchodu společnost TANEX Vladislav, a.s., IČO: 255 70 803, DIČ: CZ25570803, se sídlem: č.p. 70, Vladislav, PSČ: 675 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3043 (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“); tyto OP se stávají součástí smlouvy uzavření mezi Prodávajícím a Kupujícím.

2. S těmito OP má Kupující možnost se seznámit před odesláním (učiněním) své objednávky a jejím podáním potvrzuje, že se s těmito OP seznámil a že s nimi souhlasí.

3. Znění OP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).

II. Vymezení pojmů

1. Kupujícím se rozumí spotřebitel nebo podnikatel.

2. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

3. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem se pro účely OP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v OP pro podnikatele.

III. Objednávka a uzavření smlouvy

1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní elektronického obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se nepoužije.

2. Řádně vyplněná a prostřednictvím elektronického obchodu odeslaná, popř. prostřednictvím telefonu či emailu učiněná, objednávka Kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s Prodávajícím. V případě objednání prostřednictvím elektronického obchodu Kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle kliknutím na příslušné tlačítko v elektronickém obchodě.

3. Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu ustanovení § 1827 odst. 1 OZ, prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření smlouvy, není-li v potvrzení uvedeno jinak. V případě, že potvrzení dle tohoto odstavce OP je zároveň akceptací objednávky ve smyslu ustanovení článku III. odst. 4 OP musí obsahovat náležitosti přijetí uvedené v citovaném odstavci OP včetně zmíněných příloh.

4. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu emailem, a to na emailovou adresu Kupujícího. Přílohou tohoto přijetí objednávky je kopie učiněné objednávky. Prodávající se zavazuje odeslat přijetí objednávky (akceptaci) Kupujícímu nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky; v případě, že Prodávající v této lhůtě přijetí (akceptaci) neprovede, platí, že objednávku Kupujícího odmítá (o této skutečnosti je Prodávající povinen Kupujícího písemně prostřednictvím emailu Kupujícího informovat).

5. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto OP, kde je tento proces srozumitelně popsán, a rovněž z vlastního procesu objednávky.

6. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

8. Kupující je oprávněn zrušit objednávku bez udání důvodu nejpozději do 24 hod. od okamžiku objednání. Zrušení objednávky musí být provedeno písemně zasláním emailové zprávy na emailovou adresu Prodávajícího obchod@organicprodukty.cz; v případě, že Kupující využije možnosti zrušit objednávku dle tohoto odstavce OP, potvrdí mu Prodávající zrušení objednávky emailovou zprávou zaslanou na elektronickou adresu Kupujícího.

9. Prodávající se zavazuje vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce Kupujícího do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo od přijetí platby na účet Prodávajícího v případě bezhotovostní platby, případně připravit objednané zboží k osobnímu odběru Kupujícím; uvedená lhůta platí v případě, že Prodávající u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání.

IV. Cena zboží a platební podmínky

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2112582198/2700, vedený u UniCredit Bank a.s.;
 • bezhotovostně platební kartou, po odeslání objednávky je Kupující přesměrován na platební bránu banky, kde Kupující zadá potřebné údaje pro platbu.
 • hotově při osobním odběru; zboží zaplatí Kupující v hotovosti při převzetí zboží v provozovně Prodávajícího na adrese Vladislav 70, 675 01 Vladislav, a to po obdržení potvrzení zaslaného emailem ze strany Prodávajícího, že zboží je v provozovně připraveno k odběru.

2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby převodem na účet Prodávajícího je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. Nebude-li cena ve lhůtě uvedené v tomto odstavci OP Kupujícím řádně uhrazena, má Prodávající právo od smlouvy odstoupit.

4. V případě bezhotovostní platby převodem na účet Prodávajícího je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

6. Všechny ceny jsou smluvní a jsou uváděny v české měně (Kč). Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných nákladů na dopravu zboží Kupujícímu, jejichž výše se odvíjí od volby Kupujícího.

7. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní elektronického obchodu.

8. Daňový doklad (faktura) je přiložen k zásilce odesílané Kupujícímu, při osobním odběru jej Kupující obdrží osobně společně se zbožím.

9. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Toto ustanovení OP se nepoužije v případě, že Prodávající není podle zákona o evidenci tržeb povinen tržby elektronicky evidovat.

10. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, která je předmětem smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

V. Přeprava a dodání zboží

1. Způsob dopravy si Kupující zvolí při vyplňování objednávky v elektronickém obchodě (kde je uvedena i aktuální cena nabízených způsobů dopravy), přičemž náklady na dopravu se řídí ceníkem Prodávajícího, který je dostupný na www.organicprodukty.cz Cena za dodání zboží je v každém konkrétním případě Prodávajícím vyčíslena v přijetí objednávky dle článku III. odst. 4 OP. Kupující si může zvolit z následujících způsobů dopravy:

 • osobní odběr na provozovně Prodávajícího na adrese Vladislav 70, 675 01 Vladislav;
 • obchodním balíkem České pošty;
 • obchodním balíkem společností GEIS;
 • obchodním balíkem přes Zásilkovnu.

2. Je-li Prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

3. Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Podnikatele a umožní Podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Spotřebiteli Prodávající odevzdá věc až ve chvíli, kdy Spotřebiteli věc předá dopravce.

4. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.

5. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

7. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

VI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit za podmínek a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.

● právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy dle ustanovení § 1829 odst. 1 OZ

2. Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy může Spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 1 OP. V případě, že Spotřebitel pro odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce OP využije vzorový formulář, je Prodávající povinen potvrdit Spotřebiteli na jeho emailovou adresu přijetí formuláře. Odstoupení od smlouvy může Spotřebitel zasílat na adresu provozovny Prodávajícího: TANEX Vladislav, a.s.; č.p. 70; 675 01 Vladislav, či na adresu elektronické pošty Prodávajícího obchod@organicprodukty.cz

3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6 odst. 2 OP se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Spotřebitelem Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6 odst. 2 OP vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy Spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Spotřebitelem již při vrácení zboží Spotřebitelem, případně i jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím Spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny.

6. Spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 OZ, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

7. Je-li společně se zbožím poskytnut Spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy, na jejímž základě bylo Spotřebiteli poskytnuto zboží, Spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VII. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 OZ a v případě, že na straně kupujícího vystupuje Spotřebitel, použijí se rovněž ustanovení § 2161 až 2174 OZ a ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství; odesílá-li Prodávající věc, může Kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena do místa určení.

3. Vadu je nutno vytknout bez zbytečného odkladu poté, kdy měl Kupující možnost věc prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od převzetí předmětu plnění.

4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • na odstranění vady opravou věci,
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 • odstoupit od smlouvy.

5. Kupující písemně (dopisem) sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady; písemná forma nemusí být zachována v případě, že Kupující volbu práva sdělí Prodávajícímu osobně v jeho provozovně při uplatnění práva z vadného plnění, přičemž Prodávající je povinen tuto volbu Kupujícího potvrdit v reklamačním formuláři dle článku VII odst. 11 OP. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

7. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
 • nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 • prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

8. Neoznámí-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

9. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny Vladislav 70, 675 01 Vladislav, a to výhradně písemně (dopisem) nebo osobně; při osobním uplatnění práva z vadného plnění je Prodávající Kupujícímu vystaven reklamační formulář v souladu s článkem VII odst. 11 OP.

10. Věc, u níž je Kupujícím uplatňováno právo z vad by měla být při přepravě k Prodávajícímu (v případě, že není předána osobně na provozovně Prodávajícího) zabalena ve vhodném obalu (nejlépe originálním balení), aby nedošlo k jejímu poškození, měla by být čistá a kompletní, a měl by k ní být přiložen nákupní doklad.

11. Po obdržení věci, u které je uplatňováno právo z vad, je Prodávajícím vystaven reklamační formulář, který je zaslán na email Kupujícího a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od obdržení reklamované věci. V případě podání reklamace osobně je formulář vystaven na místě. Reklamace Spotřebitele je vyřízena ihned, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Reklamace Podnikatele je vyřízena v době nezbytně nutné k posouzení reklamace.

12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

● práva z vadného plnění v případě Kupujícího, který je Spotřebitelem (viz následující odstavce 13 – 15):

13. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady, zejména Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

14. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí; je-li na zboží uvedené datum spotřeby, zkracuje se lhůta pro uplatnění práva z vad pouze do data vyznačeného na obalu zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

15. Ustanovení článku VII. odst. 13 OP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

VIII. Záruka za jakost

1. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

2. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

3. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

IX. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa pro doručování, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu.

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy uzavřené s Prodávajícím a pro účely vedení uživatelského účtu Kupujícího (je-li zřízen). Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. V případě, že by se kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

X. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo obchodním závodem Prodávajícího na emailovou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na emailovou adresu Kupujícího. Souhlas uvedený v tomto odstavci OP neplatí v případě, že Kupující při objednávce zboží využije možnosti odmítnout zasílání informací či obchodních sdělení ze strany Prodávajícího, a to kliknutím na příslušné pole v rozhraní elektronického obchodu.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XI. Mimosoudní řešení sporů a orgány dozoru

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů ze smlouvy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

XII. Kontaktní údaje Prodávajícího

1. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou následující:

Obchodní firma: TANEX Vladislav, a.s.

IČO: 255 70 803

DIČ: CZ25570803

Sídlo: č.p. 70, Vladislav, PSČ: 675 01

Adresa pro doručování: stejná jako sídlo

Adresa elektronické pošty: info@organicprodukty.cz

Telefon: +420 568 888 102

Mobil: +420 777 584 100

XIII. Doručování

1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou (emailovou) adresu Kupujícího.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Pokud vztah založený smlouvou uzavřenou s Kupujícím obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

3. Smlouva včetně OP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

4. Přílohu č. 1 OP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

5. Tyto OP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od září 2017 a ruší předchozí znění OP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle Prodávajícího nebo elektronicky na obchod@organicprodukty.cz